พื้นฐานการอ่าน SPECIFICATION

พื้นฐาน SPECIFICATION 

1. COLOR แบ่งเป็น 2 ชนิดคือกล้องสีและกล้องขาว-ดําประเทศไทยและประเทศในแถบยุโรป ใช้ระบบภาพ ดังนี้

- ภาพสี ใช้ระบบภาพ PAL

- ภาพขาว-ดําใช้ระบบภาพ CCIR

ประเทศอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ใช้ระบบภาพดังนี้

- ภาพสีใช้ระบบภาพ NTSC

- ภาพขาว-ดําใช้ระบบภาพ EIA

2. CHIP TYPE มี 2 ชนิดคือ CCD และ CMOS

3. RESOLUTION มีหน่วยเป็น pixels (pixel คือจํานวนจุดที่ประกอบกันขึ้นเป็นภาพยิ่งมีpixelมากภาพก็จะยิ่งละเอียดและมคีวามคมชัดสูง) ตัวอย่าง

กล้อง FK-999Y มีความละเอียด 752(H) x 582(V) Pixels = 437,664pixels

กล้อง FK-585    มีความละเอียด512(H)x 582(V)Pixels= 297,984pixels

4. TVLINES เป็นตัวที่แสดงความละเอียดของภาพบนจอโทรทศน์ ซึ่งกําหนดเป็นเส้นตามแนวนอนโดย ปกติโทรทัศน์จะมี TV LINES 380 เส็น ตัวอย่าง

กล้อง FK-999Y มีความละเอียด 540 TV LINES

กล้อง FK-585    มีความละเอียด 420TV LINES

การใช้กล้องที่มี TV LINES สูงๆควรจะใช้คู่กับโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ (CCTVMonitor) เพราะ

โทรทัศน์ทั่วไปแสดงรายละเอียดจํานวนเส้น TV LINES ที่ 380 TV LINES เท่านั้น

5. LUX at F-STOP ชัลึก

LUX คือหน่วยที่ใช้ วัดปริมาณแสง (เช่น 0.005/1/2/4/5Lux)โดยใน spec ของกล้องจะระบุปริมาณแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อที่จะได้ภาพที่ชัดเจน

 F-STOP เป็นคุณสมบัติของตัวเลนส์เอง ซึ่งเทียบได้กับความหนาของเลนส์ (มี F 1.2/ F1.4 / F2.0) ซึ่งถ้า F-stop น้อยเปรียบเทียบได้กับเลนส์ บางแสงจงผานได้ดี ส่วน F-stop มากเทียบได้กับเลนส์หนาแสงจะผ่านได้ไม่ดี  (เลนส์1.2เป็นเลนส์กระจกใช็งานได้ดี ผลิตในญี่ปุ่น 

ส่วนเลนส์ F2.0 เป็นเล็นส์พลาสติก ผลิตในเกาหลี) ส่วนใหญ่เลนส์ Manual Iris และเลนส์ Auto Iris จะเป็นเลนส์ดีประเภท F1.2 และ F1.4 ตัวอย่าง 0.5 Lux at F1.2 หมายความว่ากล้องต้องใช้ปริมาณแสง 0.5Lux (หรือมากกว่า) เมื่อใช้กับ เลนส์ F1.2 ในการที่จะได้ภาพชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าหากใช้กับเลนส์ F2.0 ก็จะต้องการปริมาณแสงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะต้องการแสง 2 Lux หรือ 4 Lux เลยก็ได

6.AUTO WHITE BALANCE (AWB) เป็นการปรับสีอัตโนมัติซึ่งเป็น spec ของกล้องสีเท่านั้นโดยปกติ กล้องสีเกือบทุกรุ่นจะมี AUTO WHITE BALANCE อยู่แล้ว

7.SIZE & WEIGHT สําหรับกล้องจิ๋ว ที่มีลักษณะพิเศษคือขนาดเล็กหรือน้ําหนักเบาจะมีการระบุขนาด ของกล้องไว้ด้วย เช่น 17mm*17mm, LightWeight

8. Auto Electronic Shutter (A.E.S.) กล้องสีทุกรุ่นมีฟังก์ชั่นนี้อยู่แล้ว เป็นฟังก์ชั่นในการปรับแสงอัตโนมัติของแผงวงจรกล้องโดยสามารถทดสอบได้ด้วยการส่องกล้องไปในที่ที่มืดหน่อย ภาพจะถูกปรับให้กลับมาสว่าง แต่ถ้าส่องกล้องไปยังที่สว่างๆ ภาพจะถูกปรับให้มืดลง ปกติ ฟังก์ชันนี้เหมาะสมอยู่แล้วถือว่าฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ ชั่นมาตรฐานของกล้องทุกตัว ซึ่งฟันก์ชั่นนี้เหมาะสมอยู่แล้ว  สําหรับสถานที่ที่จําเป็นต้องส่องกล้องย้อนแสงเช่น ร้านทองที่ต้องการส่องกล้องมองลูกค้าย้อนไปทางด้านหน้าร้าน ฟังก์ชั่น A.E.S. อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานย้อนแสงเพราะภาพที่เห็นบนจอโทรทัศน์ จะเห็นหน้าคนมืดๆ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาพมีแสงเขามามาก ตัวกล้องจึงปรับลดแสงลงจนหน้าคนมืดไป 

 วิธีการแก้ไขมี 2 ทางคือพยายามกดมุมกล้องลงต่ำหรือหันมุมกล้องไปในทิศทางที่หลบแสง หรือไม่สู้แสงแต่ ถ้าจําเป็นต้องหมุนกล้องไปในทิศทางที่ย้อนแสงให้เลือกกล้องรุ่นที่สามารถย้อนแสงได้ 

ความสว่าง (Illumination) คุณสมบัติของอุปกรณ์รับภาพของกล้องนั้นไม่ใช้มีผลเฉพาะต่อความไวที่มีอยู่ ต่อแสงสว่างเท่านั้น แต่ยังมีผล

ต่อสีของวัตถุอีกด้วย คุณภาพของภาพที่ดีจะขึ้นอยู่ กับความเข้มของแสงที่ฉากรับภาพ ในกรณีของกล้องสีต้องคำนึงถึงอุณหภูมิสี (Color Temperature) ที่ได้ จากแสงสว่างรวมกันกับ แหล่งกําเนิดแสงทั่วๆไป เพราะประกอบดวยแสงสีชนิดต่างๆ รวมกัน และแสงบริเวณรอบ ๆ

กล้องจับภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ แสงไม่คงที่เสมอไป การกําหนดค่าความสว่างของกล้อง(หน่วยเป็นลักซ์)นั้นต้องคํานึงถึงความสว่างของพึ้นที่กล้องจับภาพ,การสะท้อนของแสงที่ฉากรับภาพ,ระยะห่างของวัตถุฉากรับภาพถึงตัวกล้อง ซึ่งทําให้อัตราการสูญเสียของแสงที่หายไปรวมถึงการเลือกใช้ชนิดของเลนส์เป็นองค์ประกอบการพิจารณาด้วยโดยทั่วไปกล้อง CCD สามารถแบ่งตามคุณสมบัติของความสว่างได้ 3 ระดับคือ

 กล้องที่ใช้ในกิจการทั่วไปต้องการความสว่างตั้งแต่ 5-2,000 Lux

 กล้องที่ใช้ในกิจการความปลอดภัยสูงต้องการความสว่างตั้งแต่ 0.1-5Lux

 กล้องที่ใช้ในกิจการพิเศษโดยเฉพาะอย่าง ต้องการความสว่างตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

 กล้องที่สามารถย้อนแสงได้ จะมีปุ่มผลักดานหลังกล้องเพื่อตัดการทํางานของฟังก์ชัน AES ทิ้งไปโดย กลายเป็นการใช็งานฟังก์

 ชั่น Back Light Compensation (BLC) แทนซึ่งการใช้งานฟังก์ชัน BLC เมื่อท่านส่องกล้องยอนแสงไปในที่ที่มีแสงมากๆ  แทนที่ภาพจะถูกปรับให้มืดลง  ภาพจะยังคงสว่างอยู่  (หรือบางรุ่น จะเพิ่มแสงใหกับภาพอีก) ทําให้ภาพหน้าคนตรงกลางภาพสว่างขึ้นมา (ภาพ  Background  ด้านหลัง จะสว่างมาก ซึ่งปกติก็จะไม่สนใจ Background ด้านหลังอยู่แล้ว)

 

9. BACK LIGHT COMPENSATION(BLC) และAUTO GAIN CONTROL (AGC)

 การส่องกล้องย้อนแสงแล้วใช้ฟังก์ชัน B.L.C.ฟังก์ชันนี้จะช่วย boost แสงขึ้นมาที่ด้านหน้าตรงกลางภาพ ทําให้มองเห็นภาพบริเวณ ด้านหน้าได้ชัดเจน ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะสว่างมากจนดูไม่รู้เรื่องเลย การใช้ B.L.C mode เหมาะกับการใช้ในร้านขายทอง ที่ติดกล้องหันไปทางด้านนอกร้านและเน้นภาพชัดเจน บริเวณด้านหน้าของภาพ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายในร้าน

 ฟังก์ชัน AGC จะช่วยในการเฉลี่ยแสงของภาพโดยรวมให้ดีขึ้น คือภาพทั้งภาพ จะดีเป็นธรรมชาติ มากขึ้นไม่ได้เน้นเฉพาะจุดที่ด้านหน้าภาพเหมือน BLC 

10Auto Iris

กล้องใดระบุ SPEC ว่ามี Auto Iris หมายถึงกล้องนั้น Support ที่จะใช้งานคู่กับเลนส์แบบ Auto Irisได้ เลนส์ Auto Iris มี 2 แบบคือ แบบ Video Drive และ DC Drive ซึ่งเลนส์ Auto Iris ทั้ง 2 แบบจะมี สายสัญญาณ4 เส้น ที่จะต้องต่อเข้ากับตัวกล้อง ซึ่งเฉพาะกล้องที่มีหัวต่อ Auto Iris เท่านั้น จึงจะใช้งานคู่กับเลนส์ Auto Iris ได้  

กล้องบางรุ่น Support เลนส์ Auto Iris ทั้งแบบ Video Drive และ DC Drive ซึ่งกล้องประเภทนั้น จะมีปุ่มสวิทซ์ให้ผลักเลื่อกระหว่าง Video Drive และ DC Drive  

Video Drive แบบสัญญาณภาพ ( Video Type ) กล้องวงจรปิดจะจ่ายไฟฟ้าไปให้เลนส์ในลักษณะของสัญญาณภาพ โดยจะมีความ

เข็มของสัญญาณภาพแตกต่างกันไป เลนส์ที่ใช้กับกล้องที่จ่ายไฟฟ้าแบบนี้ต้องมีวงจรขยาย (Amplifier) เพื่อเปลี่ยนความเข็มของสัญญาณภาพเป็นไฟฟ้าเพื่อให้อุปกรณ์ กัลวานอมิเตอร์(Galvanometer) โดยทํา หน้าที่คล้ายมอเตอร์ทํางานเพื่อปรับให้ม่านแสงเปลี่ยนขนาดใหญ-เล็ก ตามแสงภาพในรูปแบบความเข็มของสัญญาณภาพโดยจะมีสายต่อเข้ากับกล้อง

DC Drive แบบไฟตรง (DC Type) กล้องวงจรปิดจะมีวงจรไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ให้กับเลนส์โดยตรงเลนส์ที่ใช้กับกล้องแบบนี้จะไม่มีวงจรขยายการเปลี่ยนแปลงขนาดของม่านแสงจะทํางานไปตามการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าซึ่งจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงขนาด

ของม่านแสงที่ได้จากการทํางานของกล้องเลนส์ชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีสายพร้อมปลั๊ก 4 Pin เพื่อต่อกับกล้อง

11. WATERPROOF

จะระบุใน spec สําหรับกล้องพิเศษที่กันน้ําได้,สามารถนําไปติดตั้งภายนอกอาคารโดนฝนได้

กล้องบางรุ่น  ออกแบบมาสําหรับจุ่มน้ำได้ นั่นคือสามารถติดกล้องใต้น้ำในระยะ  30  เมตรได้ ซึ่งเรียกว่ากล้อง Special ประเภท Submersible Camera

12.  MICROPHONE(Mic.)

กล้องที่ระบุ Mic.จะเป็นกล้องที่มี microphone ในตัวและจะมีช่องสัญญาณ AUDIO OUT ด้วย

 (ซึ่งบางครั้งหากกล้องที่ติดตั้งอยู่ห่างไกลจากเสียงที่ต้องการอัดก็สามารถซื้อ microphone แยกอัดเฉพาะเสียงอย่างเดียวได้เช่น microphone จิ๋วความไวสูงรุ่น MS-3000/ MS-6000)  

13. INFRARED

แสงสีขาวเป็นแสงที่คนเราสามารถมองเห็นได้ ประกอบไปด้วย สี7สี โดยแสงที่มีความถี่สูงหรือต่ํากว่านี้จัดเป็นแสงที่คนเรามองไม่เห็นเลนส์ปกติจะมีสารเคลือบกันแสง Infrared เพื่อไม่ให้แสง infrared ผ่านได้และภายในตัวกล้องก็จะมี filter ทำหน้าที่กรองแสง infrared นี้ออกไปอีกด้วย เพราะกล้องสีจะให้ภาพสีสวยสุดเมื่อไม่มีแสง infrared มารบกวน ตามธรรมดาแล้วแสงที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นแสงสีขาว (ประกอบด้วย7 สี) และสามารถมองเห็นได้โดยแสงจะไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังเลนส์แล้วตกยังฉากรับภาพ,แต่ในสถานที่ที่มีปริมาณแสงน้อย (ที่มืด) กล้อง infrared จะทําหน้าที่ปล่อยแสง infrared ไปกระทบวัตถุและสะท้อนกลับมายังเลนส์ ดังนั้นเลนส์ ที่ใช้จึงต้องเป็นเลนส์ชนิดที่ยอมให้แสง infrared ผ่านได้ (UNCOATED ) และตัวกล้องเอง จะต้องไม่มี filter ด้วย (กล้องชนิดนั้นจะเรียก

ว่า IR Camera) 

 

Visitors: 107,162