HIP LZ Bracket

HIP Braket For Sliding Door

- ชุด LZ Braket สำหรับใช้กับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

LZ Braket For Magnetic 600 Pound

- ชุด LZ Braket สำหรับใช้กับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 600 ปอนด์

การติดตั้ง Braket

          เป็นระบบที่ควบคุมการเข้าออก ที่ทำงานโดยผ่านเทคโนโลยีของ Hardware และ Sofrware  เพื่อคววบคุมการทำงานของระบบที่ให้ความแม่นยำ ในแต่ละสถานที่ ที่มีการเข้าออกพร้อมๆกัน หรือหลายๆประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบควบคุม Access Control จะใช้ล็อคอุปกรณ์ที่เรียกว่า Electric door lock หรือกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า อาจใช้งายร่วมกับปุ่มกด เครื่องทาบบัตร เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า 

          ระบบคุมประตูหรือระบบควบคุมการเข้าออกทางประตูต่างๆ จะเป็นระบบที่ทางสถานที่นั้นๆไม่ต้องการให่ใครผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาติจากทางสถานที่ก่อน ส้วนบุคคลที่ได้รับอนุญาติก็จะต้องมีรัหส ใบหน้า ลายนิ้วมือ หรือบัตรทาบ ผ่านเข้าไปหรือมีบุคคลภายในสถานที่กดปุ่มสวิทซ์อนุญาติให้ผ่านเข้าไปได้เท่าั้นในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ บุคคลด้วยลายนิ้วทือ ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้แม่นยำ โดยประมาณว่าลายนิ้วมือของคนจำนวณ 600 ล้าคน อาจมีโอกาศที่ลายนิ้วมือจะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น 

         ระบบสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับอนุญาติ หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือ ลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆ แล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือของบุคคลที่ได้รับอนุญาติ หรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานในระบบนั้นได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือเข้ามาใช้ในการควบคุมเช่นการใช้เครื่องสแกนลานิ้วมือมาทำเป็นเครื่องลงเวลาในการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะระบบจะทำการระบตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่นๆ เพื่อป้องกันการลงเวลากา่รทำงานแทนกันของพนักงาน หรือการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมาเป็นระบบควบคุมการเข้าออกของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่านเข้าออกทางประตูนั้นๆ เช่น ประตูหน้าทางเข้าออก ห้องบัญชีและการเงิน ประตูห้องเก็บสินค้า ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ เป้นต้น 

Visitors: 97,965