GUARD TOUR SYSTEM

GUARD TOUR SYSTEM GT14 

GUARD TOUR เป็นระบบควบคุมการทำงานของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเดินตรวจตรายังตำแหน่งหรือพื้นที่ต่างๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆไว้ ได้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน  เช่นสามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นบุคคลใด ระบุตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ รวมไปถึงสามารถระบุเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ได้อย่าครบครัน 

- ลดปัญหาการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

- โปรแกรมสามารถกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ สำหรับการตรวจเช็คได้ 

- สะดวกในการเช็คข้อมูล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

- สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ที่ฏิบัติงานได้ 

- สามารถระบุเวลาที่เข้าตรวจ เช็คจุดหรือพื้นที่ได้อย่างชัดเจน 

- สามารถบันทึกในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน 

โปรแกรมแสดงผล Report ได้มากกว่าเดิมครบถ้วนชัดเจน และไม่จพเป็นต้องเชื่อมต่อ  GUARD TUOR โดนใช้ USB กับคอมพิวเตอร์

- Soft ware สามารถเลือกดูการทำงานแบบ real time 

- สามารถดูการทำงานย้อนหลังในการเข้าจุดตรวจ แบบ real time ได้ 

- สามารถแสดงผลการทำงาน ย้อนหลัง ในการเข้าจุดตรวจแต่ละจุดได้ 

- สามารถแสดงผลการทำงานเป็น กราฟออกรายงาน MS Excel