nx witness vms

 

Nx-Witness Video Management System ซอร์ฟแวร์บริหารจัดการระบบโทรทัศน์วงจรปิด

1. Software แบบ Enterprise Class รองรับบนพื้นฐาน Windows XP หรือดีกว่า
2. ทำงานร่วมกับชุดเข้ารหัสสัญญาณภาพและ IP Network Camera ที่ได้รับมาตราฐาน Onvif
3. มีการบริหารจัดการการระบบบันทึกภาพและ Playback ข้อมูลภาพและเสียงบนโครงข่าย Network
4. รองรับการขยายเครือข่ายของกล้องได้อย่างไม่จากัดจำนวน
5. มีระบบการค้นหากล้องที่อยู่ในระบบแบบอัตโนมัติ
6. มีคุณสมบัติการเพิ่มเครื่องบันทึกภาพสารองผ่านเครือข่าย Network (Failover) ในอนาคตได้โดยไม่ต้องซื้อ License เพิ่มเติม ทาได้ระบบปลอดภัยมากขึ้น
7. สามารถตั้งค่าการสารองผ่านเครือข่าย (Failover) โดยสามารถส่งการบันทึกไปยังเครื่องบันทึกใด ๆ ในเครือข่าย Network ได้อย่างอิสระ และสามารถเลือกจานวนกล้องที่ต้องการให้ย้ายไปบันทึกเครื่องอื่นได้อย่างอิสระ
8. มีเครื่องมือสาหรับตรวจสอบสถานะเครื่องบันทึกแบบเรียลไทม์ ที่สามารถดูประสิทธิภาพของการทางานของเครื่องบันทึกภาพ เช่น CPU , Ram , HDD(s) เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความสามารถของเครื่องบันทึก

9. มีระบบการเชื่อมต่อของกล้องได้ ดังนี้ ONVIFProfile S , RTSP , HTTP:// links ฯ

10. มีระบบรองรับการทางานกับแผนที่ โดยการนาภาพกล้องไปวางตามตาแหน่งที่ติดตั้งบนแผนที่ เพื่อการเข้าถึงกล้องโดยการอ้างอิงถึงจุดติดตั้งได้
11. สามารถ Export Clip โดยเลือกเป็นไฟล์ .AVI หรือ .MKV ได้ โดยสามารถเลือกการ Export จากทีละกล้อง หรือ จากทีละหลาย ๆ กล้อง ได้พร้อมกันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานต้องการ
12. สามารถ Export ไฟล์เป็นนามสกุล .EXE เพื่อคงความสามารถ Smart Motion Search เพื่อนาไปทาการค้นหาเหตุการณ์จากการเลือกพื้นที่ตรวจจับได้ เพื่อการค้นหาภาพที่รวดเร็วขึ้น
13. มีการแจ้งเตือนบนหน้าจอหรือส่ง E-Mail แจ้งเตือน เช่น มีภาพเคลื่อนไหว , เน็ตเวิร์คมีปัญหา , พื้นที่จัดเก็บมีปัญหา , กล้องขาดการเชื่อมต่อ เป็นอย่างน้อย
14. รองรับการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในอนาคตโดยมี SDK และ API เพื่อช่วยให้หน่วยงานทาการพัฒนา Software หรือ Apppication ขึ้นมาใช้งาน ร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดได้

15. มีฟังก์ชั่นในการควบคุมกล้องสปีดโดม (PTZ) โดยสามารถกาหนด Presets ของกล้อง รวมถึง Tours ให้กับกล้องสปีดโดมได้
16. สามารถซูมหน้าจอได้อย่างอิสระ และยังสามารถซูมภาพจากกล้องเดียวกันมาเปิดในหน้าต่างใหม่ได้ตามต้องการ ช่วยให้เพิ่มมุมมองได้ ภายในกล้อง ๆ เดียวกัน
17. ระบบสามารถใช้เพียงพอร์ตเดียวในการเซ็ทอัพให้สามารถดูผ่านมือถือ หรือดูผ่านเครื่องไคล์แอนด์ได้ได้ ถึงแม้ในระบบจะมีเครื่องบันทึกอยู่หลายเครื่องก็ตาม ทาให้ประหยัดจานวนพอร์ตที่ใช้งาน รวมถึงความรวดเร็ว และขั้นตอนในการเซ็ทอัพที่รวดเร็วขึ้น
18. สามารถดูภาพผ่านมือถือได้ทั้ง IOS และ Android
19. สามารถรับการแจ้งเตือนผ่านทาง Application ของมือถือ และสามารถดูได้ทั้งภาพสด และภาพย้อนหลังได้โดยผ่านทางมือถือ
20. สามารถทาการลากกล้องมายังบริเวณหน้าจอ หรือดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อแสดงภาพได้อย่างอิสระ
21. สามารถปรับขนาดของหน้าจอแสดงภาพได้อย่างอิสระ โดยสามารถปรับให้แต่ละกล้องมีขนาดที่ ใหญ่ หรือ เล็ก ต่างกันได้ตามความต้องการ เพื่อสะดวกแต่การดูภาพกล้องวงจรปิด
22. สามารถบันทึกการจัดวางภาพ เพื่อนารูปแบบการจัดเรียงกล้อง นั้น ๆ มาเปิดภายหลังได้ โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ โดยจะแสดงอยู่ในแถบด้านล่างที่อยู่เดียวกันกับกล้อง โดยสามารถลากหรือดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อเรียกแบบที่บันทึกนั้น ๆ ไว้ขึ้นมาภายหลัง
23. มีแถบตารางเวลาเพื่อง่ายต่อการดูภาพย้อนหลัง โดยสามารถคลิ๊กเลือกเวลาที่ต้องการจากแถบเวลาได้เลย และสามารถซูมเข้าหรือซูมออกที่แถบเวลาได้เพื่อสะดวกต่อการเลือกช่วงเวลาที่ต่าง ๆ กันได้
24. สามารถเลือก Export จากแถบเวลาได้โดยตรง เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการ Export ไฟล์ที่ต้องการ
25. สามารถเลือกย่อแถบเวลา เพื่อซ่อนแถบเวลาลงได้ เพื่อที่จะสามารถดูภาพปัจจุบันได้อย่างเต็มจอ
26. รองรับการคลี่ภาพจากกล้อง 360 องศา โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับมุมของภาพได้เองตามที่ต้องการได้
27. สามารถอัพเดทโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ตได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัยและยังสามารถใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ในอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน

 

กรุณากรอกข้อความ...