มาตรฐานสากลขอระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ONVIF

มาตรฐาน  ONVIF

ONVIF  (Open  Network  Video  Interface  Forum)  คือ  องค์กรในภาคของอุตสาหกรรม  หรือีกนัยหนึ่ง  คือแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล  ความคิดเห็น  ความรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านกายภาพ  หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  มาตรฐานของการสื่อสารระหว่างเครือข่ายอุปกรณ์วิดีโอ  (IP-Based-  physical  security)  ซึ่งองค์กรที่พยายามพัฒนาให้เป็นไปในรูปแบบหลักสากล  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท/องค์กรไม่หวังผลกำไร  (ONVIF)  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบรักษาความปลอดภัยโดยเครือข่ายทางการตลาด  ภารกิจหลักคือ  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  และใช้มาตรฐาน  ONVIF  เพื่อเปิดทางสำหรับการอินเทอร์เฟสของผลิตภัณฑ์วิดีโอเครือข่ายทั่วโลกหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือสร้างมาตรฐานสำหรับ  IP  (Internet  Protocal)  ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย  ONVIF  สามารถที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งได้

สำหรับหน่วยงานที่ริเริ่มการจัดตั้ง  ONVIF  นั้น  เป็นการรวมตัวกันระหว่าง  AXIS  Communications,  Bosch  และ  Sony  โดยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  ปี  2008  ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนามาตรฐานระดับโลกของอินเทอร์เฟสในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องวิดีโอวงจรปิดบนเครือข่าย  ปัจจุบัน  มีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมทั้งหมด  295  บริษัททั่วโลก  สามารถแบ่งได้ 
3  ประเภทหลักๆ  ดังต่อไปนี้

1. สมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ  (Full  Members)
2. สมาชิกประเภทการสนับสนุน  (Contributing  Members)
3. สมาชิกประเภทผู้ใช้  (User  Members)

โดย  ONVIF  นี้มีความมุ่งหมายที่จะนำ  IP-Based  physical  security  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ในตลาด  security  และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว  ONVIF  จึงสามารถยืนยันได้ว่า  IP-Based  physical-  security  สามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิต

 

จุดยืนของ  ONVIF

มีเหตุผลหลากหลายประการที่จะทำให้  ONVIF  สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  โดยดูได้จากการให้ความสำคัญดังต่อไปนี้

เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเป็นอิสระ  ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดๆ  ONVIF  นั้นเปิดกว้างให้กับทุกบริษัทหรือกลุ่มต่างๆ  ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับองค์กร  โดยเป็นองค์กรอสระที่ไม่หวังผลกำไร  ที่มีเป้าหมาย  คือ  สร้างมาตรฐานของ  IP-Based  physical  security  ให้เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

เน้นความสำคัญไปที่สมรรถภาพในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง  ONVIF  จะเป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง  เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของผู้ผลิต  ซึ่งยังมีมากกว่าข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่อ  
ประสานข้อมูล  เพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จเป็นไปตามพื้นฐานเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยผู้ผลิตต้องมีหนทางในการพิสูจน์วิธีการสู่ความสำเร็จ  เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของพวกเขาถูกต้องตรงตามที่ระบุเอาไว้  โดย  ONVIF  จะช่วยทำให้เป็นไปได้โดยการให้ทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์  และแสดงโครงสร้างกระบวนการตามรูปแบบที่ถูกต้อง

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว  ONVIF  มีความแน่ใจว่า  องค์กรสามารถเจริญเติบโตและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยกลุ่มได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของจำนวนสมาชิกใหม่ๆ  ที่เข้ามาและมีแนวทางในอนาคตร่วมกัน  โดยขั้นแรกจะเน้นไปที่โครงการเป็นส่วนสำคัญ  และได้มีการจัดโครงการตัวอย่างออกสู่สาธารณะ  เมื่อตอนสิ้นปี  2008  หลังจากนั้นจึงได้เกิดการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา  5  กลุ่ม  เพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต  ทำให้สมาชิกได้รับการพัฒนาให้สินค้ามีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้  ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ  ONVIF  เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.onvif.org