เครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ Finger scan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP
อุปกรณ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นดิจิตอลซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก๋ต่อเมื่อ ได้รับอนุญาติ หรือบุคคลที่ได้รับการทำบันทึกลายนิ้วมือไว้แล้ว ในตัวเครื่องสแกน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงาน ต่างๆ ซึ่งหากบุคคลไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในเครื่อง ก็จะไม่สามารถเข้าระบบนั้นได้ ส่วนประกอบที่นำการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้ในการควบคุมการทำงาน เช่นการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็นเครื่องลงเวลาในการทำงานของพนักงานในองค์กรณื เพื่อป้องกันการลงเวลาแทนกัน ของพันกงาน นำมาเป็นระบบควยคุมการเข้าออกของประตูที่ไม้ต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาติผ่านเข้าไป 

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานต่างๆได้เช่น นำมาเชื่อต่อกับระบบ Access Control หรือระบบควบคุมการเข้าออกอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากร ภายในที่เกี่ยวข้าง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก มีการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติให้ผ่านเข้าออกได้และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกของแต่ละประตูแยกกันได้อย่างอิสระมีทั้งระบ Stand alone สำหรับทางเข้าทางออกเดียว สำหรับ อาคารขนาดเล็ก และระบบ network ที่สามารถใช้ควบคุมทางเข้าทางออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ตาม ซึ่งเหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก และระบบ Network ที่สามารถควบคุมทางออกทั้งหมด จากจุดควบคุมเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ซึ่งเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆตามความต้องการปปรับใช้ได้กับองค์กรเลือกรูปแบบการขออนุญาติเข้าออกได้หลายวิธีซึ่งอาจตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้รหัส บัตร หรือลายนิ้วมือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากใช้เพื่อควบคุมการเข้าออก ยังสามารถประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆได้อีกมากมาย เช่นใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่างๆ ได้อีกมากมายเช่น ใช้สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะต้องไปตรวจสอบความปลอดภัยยังจุดต่างๆของอาคาร ใช้เชื่อมต่อกับระบบ Time Attendance ระบบรายงานการเข้าออกและคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงานหรือการใช้งานด้านอื่นๆที่จะต้องอาศัยข้อมูลการผ่านเข้าออกยังจุดต่างๆ 

ประโยชน์ 

1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะลดปัญาหาการทุจริตในการลงเวลาในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี 

2.เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถตรวจสอบข้อมูลของพนักงงานได้ดีกว่าระบบการลงเวลาแบบอื่นๆ 

3.ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาของพนักงานใช้เวลาสั้นแต่แม่นยำ

4.ไม่ต้องกังลงเรื่องการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บ หรือมีความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล 

5.ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างเด่นชัด และไม่มีผลกระทบกับการทำงานที่แท้จริง 

6. เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถทำเป็นระบบควบคุมการเข้าออก สถานที่ได้ความปลอดภัยที่ดี 

7.ป้องกันเรื่องการทุจริตในการลงเวลา กับความปลอดภัยในการควบคุมเข้า-ออก สถานที่และระบบซอฟต์แวร์จัดการบริหารที่ดี 

การติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ในสำนักงาน

- การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมการเข้าออกประตูสำนักงาน 

       การใช้ระบบการควบคุมการเข้าออกประตูไม่ว่าจะเป็นประตูธรรมดา ประตูลิฟต์ ประตูอัตโนมัติ หรือทางเข้าออกสถานที่ใดที่หนึ่ง โดยใช้การสแกนนิ้ว เครื่องมือสำหรับสแกนผ่านเข้าออก เช่น ประตูทางเข้า-ออก หน้าออฟฟิต ประตูห้องการเงิน ประตู้ห้องมั่นคงของธนาคาร ประตู้ห้อง sever ประตูห้องวิจัย และประตูห้องสำคัญๆต่างๆ ที่ท่านต้องการใช้ห้องนั้นมีความปลอดภัยในการผ่านเข้าออกสูงสุด

- การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้าออกงาน 

       เพื่อคำควณเบี้ยขยันขาดลามาสาย โดยระบบจะจัดเก็บและตรวจสอบการทำงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ทันสมัยพร้อมระบบลงเวลา - คำนวณเวลาการทำงาน ระบบรายงาน ระบบคิดเงินอย่างง่าย คำนวณเบี้ยขยัน ลา หรือ ออกก่อนเวลา

- การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือลงเวลาเข้าออกโอที 

        เครื่องสามารถคำนวณเวลาเข้าออกโอทีโดยอัตโนมัติจากตารางวันหยุด และวันนขัตฤกษ์ แยกเป็นรายวันกับรายเดือน เพื่อนคำนวณชั่วโมงโอทีและสแกนเวลาเข้ากะเพื่อคำนวณค่ากะและสแกนเวลาออกกะ เพื่อคำนวณค่ากะ

- โปรแกรมบันทึกคิดเวลาทำงาน 

       เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะส่งข้อมูลพนักงานไปยังเครื่อง PS ของฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถดูข้อมูลการเข้าออกของพนักงานได้เพื่อช่วยในการคิดคำนวณเงินเดือนอย่างง่าย พร้อมคำนวณภาษาีและประกันสังคม จัดทำรายงานส่งสรรพากร ส่งธนาคารได้

- การนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่อจากโครงสร้างลายนิ้วมือ จึงไม่สามารถปลอมแปลงการลงเวลาแทนกันได้ซึ่งให้ความถูกต้องสูงสุด อีกทั้งยังขจัดปัญหา ที่เกิดกับวิธีลงเวลาแบบเก่าๆ เช่นการลงเวลาแทนกัน การลืมบัตร ได้อย่างสิ่นเชิงจึงทำให้เกิดคุณภาพมากขึ้นในสำนักงาน 

- ช่วยลดต้นทุกเพราะไม่ต้องทำบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายจากบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นบัตรตอกและหมึกพิมพิ์ พนักงานสามารถดูแลรักษาง่าย เครื่องอ่านลายนิ้วมือมีความคงทนทาน  ทำความสำอ่านง่ายสามารถหาอะไหล่ซ่อมได้โดยสะดวกและประหยัด 

- เพิ่มความสะดวกรวดเร็วเพราะเครื่องอ่านลายนิ้วมือ สามารถสแกนได้อย่างรวดเร้วสามารถค้นหาและยืนยันผู้ลงเวลาได้โดยใช้เวลาเพียง 0.5 วินาที อีกทั้งยังไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งาน ระบบสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

- เพิ่มรายให้ธุรกิจ เพราะลดความผิดพลาดจากการคำนวณชั่วโมงสายหรือเวลาล่วงหน้าและการลงเวลาทำงานคลาดเคลื่อนของพนักงาน  เนื่องจากระบบทำการคิดคำนวณให้อัตโนมัติ 

คือระบบถ่ายโอนข้อมูลดิจิตอลเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ ง่ายในการตั้งค่าต่างๆ ทำงานสะดวกง่ายดาย ด้วยเมนูภาษาไทยพร้อม ไอค่อนที่เข้าใจง่าย รูปทรงได้ทำการออกแบบใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน พร้อมด้วยระบบเตือนภัยเมื่อมีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการรื้อหรือทำลายตัวเครื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบันทึกเวลาของพนักงาน พร้อมสามารถตั้งค่าในการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยได้ด้วยระบบที่ใช้ควบคู่กัน เช่น ใช้ลายนิ้วมือหร้อมรหัส หรือต้องการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เช้น ใช้ลายนิ้วมือ รหัส และการ์ดร่วมด้วย  

- สามารถผ่านฝามือผ่านระบบเส้นเลือด ยืนยันตัวตนได้ถูกต้องและรวดเร็ว เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง นิ้วมือสกปรกหรือใส่หน้ากากในการทำงาน 
- สามารถอ่านใบหน้าได้รวดเร็วแม่อยู่ในที่มืด 
- มาพร้อมกับระบบอ่านลายนิ้วมือ ที่ใช้หัวอ่าน Optical fingerprint Senserที่ตอบสนองในการทำงานที่รวดเร็ว ภายใน 1 วินาที
รองรับการใช้ ID CARD ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
- รองรับการใช้ password เพื่อระบบการป้องกันที่สูงขึ้น 



 • 811.png
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น CMi681 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือระบบที่ทำการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต...

 • 82.png
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น CMi682S การทำงานโดยใช้ลายนิ้วมือ ทาบไปที่หัวอ่าน เพื่อทำการเทียบเคียงลายนิ้วมือที่ทำการบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้ หากข้อมูลตรงกัน ระบบจึงจะทำงานตามที่ก...

 • 83365.png
  เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือมาพร้อมการรับรองลายนิ้วมือ สูงสุดถึง 10,000 นิ้วมือและสามารถบันทึกข้อมูลข้อมูลการบันทึกเวลาได้สูงสุดถึง 160,000แสดงผลทั้งจอสีขนาดใหญ่ และกว้...

 • 633.png
  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น CMIF63S เครื่องสแกนลายนิ้วมือคือระบบที่ทำการเปลี่ยนลายนิ้วมือมาเป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะสามารถสแกนลายนิ้วมือของบุคคลนั้นได้ก็ต่อ...

 • สแกน.png
  CMIF65Sเครื่องสแกนใบหน้า เป็นเครื่องบันทึกเวาลด้วยใบหน้าซึ่งมาพร้อมกับความสามารถที่หลากหลาย รองรับได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือและการกดรหัสผ่าน อีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับชุมควบ...

 • 6678.png
  รายละเอียดของสินค้า HIP Ci805Uเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อ่านบัตรเพื่อบันทึกเวลา และควบคุมประตูHIP Fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น Ci805U เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) คุณภ...

 • Untitled-2.png
  Finger Sacn&Fingerprint เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นCi806U คุณภาพที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้ โดยระบบ สแกนลายนิ้วมือ (Finger print)เทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นใจสินค้าจากทาง HIP ที่ได้มาต...

 • F69S.png
  เครื่องสแกนใบหน้าลายนิ้วมือ รุ่น Ci F69SและCi F69SThe New Face Scan จาก HIP Ci F69S และ Ci F69TS (Touch) ใหม่สุด เร็วสุด รองรับการทำงานได้หลากหลายทั้ง ใบหน้า นิ้ว รหัส และการ์ด เลื...
Visitors: 97,961